LABNET
Zarządzanie Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed

Rada Konsorcjum jest organem nadzorującym wszystkich członków Konsorcjum i wszystkie działania Konsorcjum. Rada Konsorcjum sprawuje nadzór nad realizacją celów i działań Konsorcjum we wszystkich dziedzinach, formułuje i zatwierdza plany działalności merytorycznej, sprawuje nadzór nad działalnością Koordynatora.

NPR WKP RSILORIS NPR NPR NPR NPR NPR NPR NPR NPR NPR NPR NPR NPR NPR Portal Internetowy BIOTECHMED Portal Internetowy BIOTECHMED Portal Internetowy BIOTECHMED Portal Internetowy BIOTECHMED Portal Internetowy BIOTECHMED Portal Internetowy BIOTECHMED Portal Internetowy BIOTECHMED Portal Internetowy BIOTECHMED Portal Internetowy BIOTECHMED Portal Internetowy BIOTECHMEDKoordynator Centrum
jest odpowiedzialny za sprawną realizację planu pracy Konsorcjum, organizuje bieżącą współpracę realizatorów poszczególnych przedsięwzięć. Koordynator zarządza funduszami Konsorcjum i jest odpowiedzialny za poprawną obsługę administracyjno-księgową Konsorcjum. Koordynator reprezentuje interesy Konsorcjum na zewnątrz. Może do wyraźnie określonych zadań powoływać zespoły wykonawcze, np. prawno-księgowy, ds. badań, ds. infrastruktury. Na czele każdego zespołu stoi wskazany przez Koordynatora i zatwierdzony przez Radę Konsorcjum kierownik zespołu - osoba odpowiedzialna za pracę zespołu. Koordynator składa Radzie Konsorcjum sprawozdania, przynajmniej raz w roku i na ich podstawie jest oceniana jego praca.

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
organizuje w swojej siedzibie Koordynator Konsorcjum. Biuro zapewnia bieżącą obsługę administracyjną Konsorcjum.

Zespoły Badawcze realizują poszczególne przedsięwzięcia naukowe, współpracując ściśle z właściwym zespołem wykonawczym, np. ds. badań. Na czele przedsięwzięcia naukowego stoi Lider przedsięwzięcia, odpowiedzialny za zgodny z harmonogramem przebieg właściwych dla przedsięwzięcia projektów badawczych.

Konsultant Zagraniczny na stałe współpracuje z Radą Centrum z głosem doradczym. Wybrany w drodze konkursu, finansowany ze środków indywidualnych konsorcjantów.

Krajowy Panel Ekspertów - ciało doradcze Rady Centrum. Panel Ekspertów tworzą przedstawiciele wskazani przez władze miasta, konsultant z MniI, KPK, koordynator projektu Regionalnej Strategii Innowacji. Skład Panelu Ekspertów ustala/zatwierdza Rada Centrum.

Statut Konsorcjum - regulamin pracy, plany rozwojowe i plany pracy uchwalane są przez Radę Konsorcjum na jej cyklicznych Posiedzeniach, co najmniej raz na kwartał i określają szczegółowy zakres praw i obowiązków poszczególnych członków Konsorcjum.

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021