LABNET
Diagnostyka i Terapia

Diagnostyka i terapia

 • Indukcja apoptozy w komórkach białaczkowych przez chemioterapeutyki (Uniwersytet Łódzki, Katedra Cytobiochemii, www.cytobiochemia.uni.lodz.pl)
 • Rekonstrukcja i rehabilitacja pooperacyjna
 • Biostymulacja laserowa w radioterapii
 • Terapia fotodynamiczna
 • Fitoterapia
 • Markery nowotworowe
  • Ekspresja receptora androgenowego jako markera nowotworów sutka kobiet o potencjalnym znaczeniu w diagnozowaniu i terapii (Uniwersytet Łódzki, Katedra Cytobiochemii, www.cytobiochemia.uni.lodz.pl)
  • Glikoproteiny wewnątrzkomórkowe jako nowe markery nowotworów tarczycy (Uniwersytet Łódzki, Katedra Cytobiochemii, www.cytobiochemia.uni.lodz.pl)
  • Ocena biomarkerów stresu oksydacyjnego w narażeniu na substancje chemiczne występujące w środowisku pracy i środowisku narażania
  • Ocena indywidualnej wrażliwości na działanie substancji chemicznych poprzez badanie polimorfizmu genów kodujących enzymy związane z procesami detoksykacji (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
  • Poszukiwanie wczesnych markerów zwiększonego ryzyka  zachorowania na nowotwory o różnej lokalizacji w oparciu o polimorfizm genów włączonych w utrzymanie właściwego statusu antyoksydacyjnego (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
  • Ocena wpływu substancji biologicznie czynnych pochodzenia roślinnego na aktywację genów kodujących enzymy związane z procesami detoksykacji (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
  • Opracowywanie, weryfikacja oraz wdrażanie nowoczesnych metod oceny działania substancji chemicznych (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
 • Czynniki zaangażowane w progresję nowotworów
  • Metaloproteazy macierzowe
  • Farmakokinetyka leków przeciwnowotworowych
  • Badanie właściwości i zastosowań dendrymerów w medycynie
 • Identyfikacja nowych celów terapeutycznych w chorobach nowotworowych i inwazyjnych (badania dotyczące białaczki szpikowej i nowotworów żołądka)
 • Telemedycyna
  • Rozwijanie globalnych sieci "zdrowia"  (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Polityki Zdrowotnej, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy)
  • Wykorzystanie globalnych sieci teleinformatycznych do usprawnienia profilaktyki, wykrywania, diagnozy oraz leczenia chorób (m.in. diagnozy na odległość)
  • Opracowanie osobistych urządzeń medycznych wyposażonych w bezprzewodowe łącza telekomunikacyjne
  • Prowadzenie telefonicznej informacji toksykologicznej dla (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego)
   • służb medycznych
   • służb związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
   • służb związanych z bezpieczeństwem chemicznym
   • ogółu społeczeństwa
  •  Organizacja Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie medycyny pracy, działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Polityki Zdrowotnej)
 • Planowanie polityki zdrowotnej (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Polityki Zdrowotnej)
  • Badanie  stanu organizacyjnego funkcjonowania i finansowania systemu opieki zdrowotnej ze szczególnym ukierunkowaniem na służbę medycyny pracy i pion higieny pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Badanie  zakresu i metod realizacji zagadnień promocji zdrowia ze szczególnym ukierunkowaniem na promocję w miejscu pracy
  • Badanie  zakresu rozpoznawania zagrożeń zawodowych w zakładach pracy, powiązań międzysektorowych w zakresie ochrony zdrowia pracujących i przepływu oraz wykorzystania informacji o narażeniu
  • Koordynowanie realizacji zadań z zakresu nadzoru nad pionem higieny pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i służby medycyny pracy
  • Doradztwo (ekspertyzy) z zakresu rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych z zakresu ochrony zdrowia pracujących, przede wszystkim w odniesieniu do pracodawców, pracowników inspekcji państwowych i administracji opieki zdrowotnej
  • Doradztwo dla naczelnych władz państwa (Senat, Sejm, MZiOS, MPiPS i inne) z zakresu rozwiązań legislacyjnych w ochronie zdrowia pracujących i opiece zdrowotnej
 • Edukacja zdrowotna (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Polityki Zdrowotnej)
  • Organizowanie i realizowanie szkoleń z zakresu opieki zdrowotnej nad pracującymi, higieny pracy i promocji zdrowia dla różnych partnerów odpowiedzialnych za realizację zadań z tego zakresu,
  • Wspomaganie działań edukacyjnych z zakresu, o którym mowa w punkcie
  • poprzednim, organizowanego w terenie,
 • Diagnostyka sygnałowa i obrazowa
  • System do trójwymiarowej wizualizacji serca oraz dużych naczyń krwionośnych do wspomagania diagnozy poprzedzającej skomplikowane zabiegi kardiochirurgiczne
  • Systemy diagnostyki obrazowej w podczerwieni poprawiające pewność diagnozy medycznej
 • Nowe, nieinwazyjne metody diagnostyki i epidemiologii molekularnej drobnoustrojów chorobotwórczych
  • Diagnostyka drobnoustrojów chorobotwórczych (opracowywanie własnych testów diagnostycznych - choroba wrzodowa, wrodzona toksoplazmoza, gruźlica, zakażenia gronkowcowe typu biofilm bakteryjny) (Uniwersytet Łódzki, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej,  www.biol.uni.lodz.pl)
  • Molekularna diagnostyka i epidemiologia grzybów chorobotwórczych skórnych (Trychophyton)
 • Ocena skażenia drobnoustrojami leków, kosmetyków, środków żywnościowych oraz biomateriałów (Uniwersytet Łódzki, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, www.biol.uni.lodz.pl)
 • Detekcja DNA wirusa cytomegalii w różnego rodzaju materiale klinicznym (tylko dla celów badawczych) z wykorzystaniem metody PCR (simple, nested, heminested, quantitative real time) (Instytut Biologii Medycznej PAN, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, www.cbm.pan.pl)
 • Badania cytotoksyczności substancji w hodowlach komórkowych MCR-5, Vero, A549, HeLa i L-929 z zastosowaniem testu MTT (Instytut Biologii Medycznej PAN, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, www.cbm.pan.pl)
 • Ocena aktywności związków przeciw wirusowi cytomegalii h-CMV i wirusowi opryszczki HSV-1 w hodowlach komórkowych MCR-5/Vero/A549 (Instytut Biologii Medycznej PAN, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, www.cbm.pan.pl)
 • Walidacja i standaryzacja procedur postępowania w ocenie bioaktywności nowych substancji. Badania polegają na standaryzacji rutynowego postępowania w oznaczeniach przesiewowych komórek (zawierających automatyzację) dla różnorodnej bioaktywności (odpowiedź receptorowa, ekspresja genów, toksykologia) (Instytut Biologii Medycznej PAN, Pracownia Badań Przesiewowych i Testów Alternatywnych, www.cbm.pan.pl)
 • Wysokowydajne badania przesiewowe związków antybakteryjnych, oparte na mikrobiologicznym skreeningu bakteriostatycznych i bakteriobójczych czynników chemicznych (fluorescencyjne oznaczanie związków przeciwmykobakteryjnych) (Instytut Biologii Medycznej PAN, Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium, www.cbm.pan.pl)
 • Ocena toksycznego działania substancji chemicznych i czynników fizycznych w badaniach in vivo i in vitro z zastosowaniem technik biologii molekularnej i cytogenetycznych (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
  • Opracowanie modeli toksykokinetycznych (Physiologically Based Pharmacokinetic) w oparciu o przemiany badanych związków w doświadczeniach in vitro i in vivo
 • Ocena wczesnych efektów cyto- i genotoksycznych w populacjach narażonych na czynniki szkodliwe w środowisku pracy i w środowisku bytowania (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
 • Ocena teratogennego działania substancji chemicznych oraz ich wpływu na rozrodczość i postnatalny rozwój zwierząt (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
 • Badania patomorfologiczne (makroskopowe, histopatologiczne, histochemiczne, immunohistochemiczne) w ocenie działania toksycznego i kancerogennego substancji chemicznych, pyłów mineralnych, nanomateriałów itp. (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
 • Określanie neurotoksycznych skutków i mechanizmów ich powstawania przy narażeniu na związki chemiczne i czynniki fizyczne obecne w środowisku pracy i środowisku bytowania (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
  • Ocena ostrej i przewlekłej toksyczności substancji i preparatów chemicznych w następstwie narażenia różnymi drogami (do żołądka, inhalacyjnie, na skórę)
 • Ocena długotrwałych, neurotoksycznych skutków narażenia na wybrane pestycydy fosforoorganiczne (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
 • Ocena teratogennego działania substancji chemicznych oraz ich wpływu na rozrodczość i postnatalny rozwój zwierząt (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Karcerogenezy)
 • Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z  zaburzeniami słuchu,  szumami usznymi,  zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi,  zaburzeniami głosu (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Klinika Audiologii i Foniatrii)
  • Badania słuchu:
   • badanie potencjałów wywołanych słuchowych (audiometria obiektywna)
   • pomiary otoemisji akustycznych
   • badanie audiometryczne słowne
   • naudiometria impedancyjna: pomiary tympanometryczne i odruchu mięśnia strzemiączkowego (testy obiektywne)
   • oznaczenie wysokości i natężenia szumu usznego metodą audiometryczną
   • badanie układu równowagi przy użyciu videonystagmografii (VNG) i posturografii
  • Badania narządu głosu
   • badanie videostroboskopowe krtani
   • próba zmęczenia głosu
   • analiza akustyczna głosu

Prebiotyki, probiotyki, nutraceutyki

 • Otrzymywanie wielonasyconych kwasów tłuszczowych wytwarzanych przez szczepy grzybów strzępkowych (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii,  www.biol.uni.lodz.pl)
 •  

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021