LABNET
Nauki Kliniczne Niezabiegowe
Numer umowy: 2 P05B 117 28
Tytuł projektu: Ocena wpływu infekcji Helicobacter pylori na ekspresję białka FHIT w błonie śluzowej żołądka u osób z klinicznymi objawami dyspepsji niewrzodowej i z rodzinnym obciążeniem rakiem żołądka.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Nawrot
Instytucja realizująca: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Instytucja współpracująca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Źródło finansowania: MNiSW
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki Kliniczne Niezabiegowe
Okres realizacji: 2005 - 2008

W ramach projektu przeprowadzono badania poziomu ekspresji genu proapoptotycznego białka FHIT i receptora somatostatyny typu 3 (SSTR3) w tkance śluzówki żołądka pobranej w warunkach klinicznych od łącznie 109 pacjentów (pacjenci kontrolni i pacjenci z rodzinnym obciążeniem nowotworem). Obecność bakterii Helicobacter pylori wykrywano testem ureazowym i histopatologicznie. Ilość mRNA białek tergetowych oceniano metodą real time RT-PCR oraz a białek metodą immunoenzymatyczną Western blotting. Wykazano zbieżność obecnych wyników z wynikami otrzymanymi we wczesnym etapie realizacji projektu (z danych uzyskanych dla 21 pacjentów metodą półilościowej analizy RT-PCR opublikowanych w World J. Gastroenterol. 2005), wg których poziom ekspresji genu FHIT ulega znamiennemu obniżeniu w grupie pacjentów z rodzinnym obciążeniem rakiem żołądka w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykazano, że obniżenie to wynosi około 40%, niezależnie od infekcji bakterią H. pylori i topografii żołądka. Natomiast istotne jest, że infekcja H. pylori wpływa także na obniżenie ekspresji genu FHIT i to zarówno w grupie kontrolnej, jak i w grupie obciążonej. Dla reprezentatywnej ilości bioptatów (z 67 pacjentów) przeprowadzono analizę ekspresji szczepów. Wyniki pomiarów ekspresji genu FHIT metodą Western blotting są zgodne z wynikami uzyskanymi metodą qRT-PCR, co wskazuje, że ilość mRNA i produktu jego translacji są skorelowane. Zbadano poziom ekspresji genu SSTR3 (receptora somatostatyny typu 3), wiadomo bowiem, że somatostatyna jest hormonem proapoptotycznym i antyproliferacyjnym, którego aktywność jest uzależniona od poziomu receptorów tego hormonu. Zanik SSTR3 był wcześniej zaobserwowany w komórkach raka żołądka. Z przeprowadzonych badań wynika, że infekcja H. pylori wpływa na poziom ekspresji tego genu. Poziom ekspresji SSTR3 ulega także obniżeniu w śluzówce pacjentów obciążonych rodzinnym występowaniem nowotworu. Na dużej grupie pacjentów wykazano, że poziom ekspresji SSTR3 jest obniżony w grupie z rodzinnym obciążeniem rakiem żołądka w porównaniu z grupą kontrolną, niezależnie od badanej części żołądka. Wykazano także, że ekspresja genu SSTR3 nie zależy od cytotoksyczności bakterii H. pylori. Wykorzystując frakcje białkowe izolowane z bioptatów pacjentów z dyspepsją zaprojektowano badania mające na celu ustalenie wpływu infekcji H. pylori na poziom greliny, hormonu regulującego łaknienie. Celem badań było ustalenie, czy zakażenie bakterią wpływa na poziom tego hormonu i jak jego ekspresja uzależniona jest od cytotoksyczności bakterii. Wykorzystano bioptaty błony śluzowej żołądka od 88 niepalących pacjentów i oznaczono poziom białka za pomocą techniki ELISA wystandaryzowanej na syntetycznym hormonie. Stwierdzono, że poziom greliny u kobiet jest znacząco wyższy niż u mężczyzn i wzrasta u pacjentów zainfekowanych H. pylori.

=======================================================================

» Powrót…

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021