LABNET
Technologia Chemiczna; Chemia; Nauki Chemiczne

Numer projektu:  N N204 519839
Tytuł projektu: Synteza nowych fosfonokarboksylowych analogów bisfosfonianów - poszukiwanie farmakoforu RabGGTazy (RGGT)
Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Magdalena Błażewska
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Chemia
Termin realizacji: 2010 –2013
W projekcie proponowane jest przeprowadzenie badań nad wpływem modyfikacji strukturalnych fosfonokarboksylanów na ich aktywność biologiczną względem Rab GGTazy (RGGT), enzymu ścieżki mewalonowej odpowiedzialnego za prenylację białek Rab. Istnieją doniesienia, że białka z rodziny Rab mają udział w złośliwości i progresji nowotworów, w tym takich, które dają przerzuty do kości. Proponowane badania pomogą w zdefiniowaniu źródeł różnic aktywności pomiędzy poszczególnymi fosfonokarboksylanami. W tym celu planujemy zsyntezować szereg strukturalnie zróżnicowanych fosfonokarboksylanów. Wyniki powyższych badań powinny umożliwić zaprojektowanie bardziej aktywnych inhibitorów RGGT, co zwiększy ich potencjał jako środków o terapeutycznym znaczeniu.
===================== ==================================================
Numer projektu: N N204 005736
Tytuł projektu: Aktywowane winylofosfoniany - nowe zastosowania w syntezie ważnych biologicznie układów heterocyklicznych i kwasów α-aminofosfonowych
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Chemia
Termin realizacji: 2009 –2012
Projekt przewiduje opracowanie nowych, diastereo- i enancjoselektywnych metod syntezy fosfonianowych analogów antybiotyków chinolonowych zawierających grupę fosfonianową zamiast grupy karboksylowej oraz ważnych biologicznie 2-alkilideno-1-oksoheterocykli, takich jak 3-alkilidenodihydronaftyrydyn-4-onów, 3-alkilideno-dihydrochinolin-4-onów, 3-alkilidenodihydrotiopiranopirydyn-4-onów, 3-alkilideno-tiochroman-4-onów, 4-alkilidenoizoksazolidyn-5-onów, 4-alkilideno-pirazolidyn-3-onów, 3-alkilidenochroman-2-onów, 2-alkilidenodihydrobenzochromen-3-onów, 3-alkilidenotetrahydropiran-2-onów i 3-alkilidenooktahydrochromen-2-onów. Proponuje też syntezę α-aminofosfonowych pochodnych tryptofanu. Jako substraty w planowanych syntezach będą wykorzystywane aktywowane grupą karboestrową winylofosfoniany, w tym takie, które w pozycji β mają podstawnik dimetyloaminowy lub alkoksylowy. Wyjściowe winylofosfoniany użyte zostaną w sekwencji reakcji na którą składa się podstawienie grupy aminowej lub alkoksylowej różnymi nukleofilami i cyklizacja otrzymanego produktu z wykorzystaniem funkcji obecnej w nukleofilu lub tandemowa sekwencja reakcji addycja Michaela/olefinacja Hornera-Wadswortha-Emmonsa. Jako nukleofile węglowe chcemy wykorzystać reagenty Grignarda, również w postaci kompleksów z chiralnymi ligandami oraz sole różnych C-H kwasów (nitroalkanów, związków karbonylowych) a jako nukleofile azotowe – aminy, hydroksyloaminy czy hydrazyny. Stereoselektywnośc opisanych syntez chcemy zapewnić wprowadzając centra stereogeniczne do akceptorów jak i donorów Michaela i przeprowadzając reakcję pod ich kontrolą. Otrzymane w opisany sposób związki docelowe poddane zostaną badaniom na aktywność cytotoksyczną, przeciwdrobnoustrojową i/lub przeciwpłytkową a najaktywniejsze z otrzymanych produktów poddane zostaną pogłębionym badaniom biologicznym.
===================== ==================================================
Numer projektu: N N204 326737
Tytuł projektu: Chemzymy projektowanie, synteza i badanie właściwości bibliotek sztucznych enzymów
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki Chemiczne
Termin realizacji: 2009 –2012
Opracowano koncepcję nowej klasy katalizatorów reakcji chemicznych, zaprojektowano oraz otrzymano biblioteki kombinatoryczne o zróżnicowanych strukturach centrum aktywnego.
===================== ===================================================
   
» Powrót…

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021