LABNET
Biotechnologia Przemysłowa i Środowiskowa

Chemia i biotechnologia farmaceutyczna

 • Synteza nowych leków.
 • Nowe metody syntezy leków generycznych.
 • Zastosowanie nowych leków - dendrymery (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii,  www.biol.uni.lodz.pl)
 • Biotechnologia roślin leczniczych w aspekcie fitoterapii.
   

Monitoring bezpieczeństwa chemicznego (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego) 

 • Opracowanie dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla substancji chemicznych; organizacja posiedzeń Zespołu Ekspertów ds. NDS.
 • Prowadzenie bibliograficznej bazy MEDIP (zawartość czasopism biblioteki IMP z zakresu medycyny pracy i zdrowia środowiskowego).
 • Bazy danych: danych ITOX; STAT (statystyka ostrych zatruć), INF (informacja toksykologiczna), PROD (ewidencja producentów).
 • Stała aktualizacja wykazów substancji rakotwórczych zamieszczanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i analiz problemowych oraz prowadzenie studiów podyplomowych, seminariów i kursów dotyczących: 
  • REACH – Nowa polityka zarządzania chemikaliami (2-semestralne studia podyplomowe)
  • Jakościowej i ilościowej oceny działania rakotwórczego czynników rakotwórczych występujących w środowisku pracy
    

Technologie wytwarzania żywności funkcjonalnej

 • Opracowanie technologii wytwarzania enzymów wykorzystywanych w syntezie enzymatycznej prebiotycznych oligosacharydów (m.in. fruktozylotransferazy, dekstranosacharaz).
   
Biosynteza rekombinowanych białek o właściwościach terapeutycznych, diagnostycznych  i stosowanych jako biofarmaceutyki
 

Ocena parametrów immunologicznych przydatnych w przewidywaniu i monitorowaniu efektów szczepień profilaktycznych, przeciwbakteryjnych i przeciwko parazytom (Uniwersytet Łódzki, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej,  www.biol.uni.lodz.pl)


Biokataliza i biokonwersja

 • Projektowanie nowych, przyjaznych dla środowiska procesów wykorzystujących biokatalizatory.
 • Mikrobiologiczna produkcja hormonów steroidowych (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii,  www.biol.uni.lodz.pl)
 • Biosurfaktanty pochodzenia bakteryjnego i grzybowego (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii,  www.biol.uni.lodz.pl)
   
Technologie wytwarzania biodegradowalnych polimerów z surowców odnawialnych (np. polilaktydu)

 
Wyodrębnianie i oczyszczanie bioproduktów
 
Monitoring środowiska 
 • Biosensory.
  • Konstrukcja czujników o bardzo dużej czułości i dobrej stabilności.
 • Chemosensory i systemy monitorowania (m.in. stosowane do ostrzegania o zanieczyszczeniach wody).
 • Monitoring izotopowy (w próbkach żywności i środowiskowych)
  • Monitoring toksycznych zakwitów sinicowych (np. obecnych w wodzie pitnej).

Monitoring środowiskowych zagrożeń zdrowotnych (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Epidemiologii Środowiskowej, Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia, Ochrony Radiologicznej, Zakład Zagrożeń Fizycznych)

 • Baza danych o chorobach zawodowych przekształcona w 1999 roku w Centralny Rejestr Chorób Zawodowych (Zakład Epidemiologii Środowiskowej)
 • Rejestr pracowników narażonych na pył azbestu (Zakład Epidemiologii Środowiskowej)
 • Bazy - matryce zawodowo-ekspozycyjne m. in. pracowników przemysłu gumowego oraz przetwórstwa azbestu (Zakład Epidemiologii Środowiskowej)
 • Koordynacja ogólnopolski program badań profilaktycznych byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu w Polsce (Zakład Epidemiologii Środowiskowej)
 • Ekspertyzy dotyczące wpływu środowiskowych i zawodowych narażeń na zdrowie populacji i oceny ryzyka zdrowotnego związanego z tymi narażeniami (Zakład Epidemiologii Środowiskowej)
 • Ocena narażenia na pyły i bioaerozole w środowisku pracy oraz w środowisku bytowania człowieka (Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia)
 • Opracowywanie i doskonalenie metod oceny ekspozycji na pyły i bioaerozole w środowisku pracy oraz w środowisku bytowania człowieka (Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia)
 • Tworzenie podstaw naukowych i opracowywania dokumentacji wartości NDS w powietrzu środowiska pracy w odniesieniu do składników pyłów i bioaerozoli (Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia)
 • Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem środowiskowym i zawodowym na pyły    i bioaerozole o różnym składzie (Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia)
 • Ekspertyzy stanu środowiska pracy i komunalnego w zakresie zanieczyszczeń pyłowych           i biologicznych (Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia)
 • Rejestr Czynników Biologicznych w miejscu pracy oraz Krajowego Punktu Informacyjnego (Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia)
 • Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące (Zakład Ochrony Radiologicznej)
  • dozymetria indywidualna osób zawodowo narażonych na jonizujące promieniowanie fotonowe
  • pomiary radonu (222-Rn) i jego produktów rozpadu w powietrzu
  • analiza prób środowiskowych na zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych
  • analiza narażenia pacjentów powodowanego diagnostycznymi badaniami rentgenowskimi
  • analiza dawek otrzymywanych przez pacjentów podczas procedur diagnostycznych
  • wzorcowanie dozymetrów pasywnych stosowanych do pomiaru stężeń radonu i jego pochodnych
  • wzorcowanie dozymetrów pasywnych stosowanych do pomiaru ekspozycji na radon    i jego pochodne
  • wzorcowanie aktywnych przyrządów pomiarowych stosowanych do pomiaru stężeń radonu i jego pochodnych.
 • Ocena środowiskowych zagrożen fizycznych (Zakład Zagrożeń Fizycznych)
  • Opracowywanie, nowelizowanie, weryfikowanie oraz dokonywanie oceny metod pomiarów i analiz zagrożeń fizycznych występujących w środowisku pracy i w środowisku komunalnym, w tym:
   - hałasu,
   - hałasu infradźwiękowego,
   - hałasu ultradźwiękowego,
   - drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgań ogólnych) i drgań  działających na organizm człowieka przez kończyny górne (drgań miejscowych),
   - pól: elektromagnetycznych zakresu 0-300 GHz,
  • Badanie oddziaływań biologicznych i zagrożeń fizycznych do celów ustalania lub weryfikacji NDN (Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń)
  • Dokonywanie pomiarów i oceny higienicznej czynników i szkodliwości fizycznych występujących w środowisku pracy i w środowisku komunalnym, w tym:
   - hałasu,
   - hałasu infradźwiękowego,
   - hałasu ultradźwiękowego,
   - drgań ogólnych i miejscowych,
   - pól: elektromagnetycznych zakresu 0-300 GHz
    

Ergonomia i fizjologia (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii)

 • Opracowanie i doskonalenie metod pomiaru i oceny obciążenia pracą oraz prowadzenie odpowiednich prac wdrożeniowych
 • Badania fizjologicznych konsekwencji obciążenia pracą (wysiłkiem fizycznym, umysłowym, stresem zawodowym) oraz czynnikami występującymi w środowisku pracy (poprzez pomiar i ocenę zmęczenia oraz reakcji ze strony układu krążenia)
 • Dokonywanie pomiarów i ocen skutków zdrowotnych wykonywania pracy i oddziaływania czynników występujących w środowisku pracy (w zakresie zdolności wysiłkowej, wydolności fizycznej, zmian równowagi układu wegetatywnego, zaburzeń cyklów biologicznych, funkcji prokreacji kobiet)
 • Pomiary i opracowywanie kryteriów oceny obciążenia układu ruchu podczas pracy zawodowej
 • Ergonomiczna ocena stanowisk pracy, urządzeń i narzędzi pracy
 • Ergonomiczna prewencji przeciążeń i urazów mięśniowo-szkieletowych podczas pracy zawodowej
 • Badania i oceny obciążenia układu ruchu w zależności od sposobu wykonywania pracy u pracowników różnych grup zawodowych
 • Wykonywanie rozszerzonych badań elektrokardiograficznych oraz długookresowej rejestracji EKG i ciśnienia krwi u pacjentów Przychodni i Kliniki Chorób Zawodowych, prowadzenie rejestru tych badań.

Biotechnologie ekohydrologiczne (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO, Polska Akademia Nauk)

 • Biologia molekularna dla identyfikacji zagrożeń - wczesne wykrywanie toksycznych zakwitów sinic
 • Dynamika występowania trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)
   w ekosystemach wodnych z uwzględnieniem wskaźników toksyczności
 • Sekwencyjny system biofiltracyjny do oczyszczania wód burzowych w miastach oraz obszarach rolniczych
 • Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji bioenergii
 • Optymalizacja struktury biologicznej terasy zalewowej dla poprawy procesu samooczyszczania
 • Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych
 • Wykorzystanie geowłóknin w biotechnologiach ekohydrologicznych
   

Biosanitacja, bioremediacja

 • Biodegradacja ksenobiotyków, w tym substacji uszkadzających prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego - EDCs (endorcine disrupting chemicals) (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, www.biol.uni.lodz.pl)
 • Fitoremediacja – wykorzystanie roślin wyższych w procesie bioremediacji skażonego środowiska.
   

Bioutylizacja odpadów 

 • Detoksykacja i utylizacja odpadów biomedycznych i weterynaryjnych.

 

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021