LABNET
Schemat organizacyjny

W skład BioTechMed wchodzić będą następujące jednostki organizacyjne:

 • Centrum Naukowo-Badawcze
 • Ośrodek Badań i Certyfikacji - Laboratoria certyfikujące i certyfikowane.
 • Centrum Dydaktyczno - Szkoleniowe z Ośrodkiem multimedialnym i Centrum Kongresowym.
 • Centrum Transferu Technologii.
 • IPR/Patent Office


 

Centrum Naukowo-Badawcze tworzą specjalistyczne laboratoria stron konsorcjum np. laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Laboratorium Biokatalizy, laboratorium Inżynierii Biomedycznej, w których realizowany będzie Wspólny Program Badawczy, obejmujący skoordynowane działania wszystkich partnerów Konsorcjum, w celu osiągnięcia konkretnych wyników badawczych, zwłaszcza o istotnym znaczeniu gospodarczym. Realizowany Wspólny Program Badawczy zawiera poza harmonogramem poszczególnych przedsięwzięć i projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych, szczegółowy plan wykorzystania osiągniętych wyników w praktyce gospodarczej i spodziewanych efektów finansowych. W Centrum Naukowo-Badawczym w ramach Wspólnego Programu Badań prowadzone będą wspólne projekty zespołów konsorcjum, w szczególności w zakresie opracowywania i wdrażania:
 • nowych związków biologicznie czynnych i biologicznie ważnych stosowanych w ochronie zdrowia i środowiska i do wytwarzania produktów konsumenckich
 • nowych biomateriałów
 • radiofarmaceutyków, kosmeceutyków
 • technik informatycznych dla zastosowań medycznych
 • robotyki dla zastosowań medycznych
 • diagnostyki molekularnej.
W Ośrodku Badań i Certyfikacji prowadzone będą badania substancji i preparatów chemicznych oraz biomateriałów wykonywane zgodnie z międzynarodowymi wymogami jakościowymi, dotyczącymi:
 • rejestracji leków, w tym badań przedklinicznych i klinicznych
 • wprowadzeniem na rynek środków kosmetycznych (kosmeceutyków, nutraceutyków, itp.)
 • materiałów biomedycznych
 • nowych metod diagnostycznych i leczniczych, zwłaszcza zaawansowanych technologii
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe z Ośrodkiem Multimedialnym i Centrum Kongresowym ma za zadanie opracowanie i realizację szkoleń, seminariów i studiów podyplomowych dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup użytkowników (klientów) głównie z małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia będą dotyczyć nie tylko zagadnień naukowych wynikających z realizowanych projektów we wspólnym Programie Badań, a także:
 • Prawa obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze wdrażania zaawansowanych technologii do produkcji i usług
 • Ochrony patentowej, IPR
 • Marketingu produkcji i usług
 • Ochrony zdrowia konsumentów
 • Bezpieczeństwa żywności
 • Ochrony środowiska
 • Bezpieczeństwa procesowego
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe będzie realizować ambitny program kształcenia ustawicznego. Wieloletni Plan szkoleniowy przewiduje:
 • Kursy szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw
 • Studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw
 • Staże szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw
 • Staże dla naukowców w przedsiębiorstwach
Centrum Transferu Technologii pełnić będzie rolę Ośrodka Doradczego, którego zadaniem jest m.in. organizacja seminariów w zakresie modeli rozwoju technologii, nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesu, zarządzanie projektami innowacyjnymi, programowanie sieciowe, marketing i sprzedaż licencji, tworzenie baz popytu i podaży technologii i usług generowanych w CZT BioTechMed, audyt technologiczny firm działających w regionie i upowszechnianie wiedzy o potrzebach MŚP, badania nad możliwością komercjalizacji nowych technologii i kojarzenie partnerów, nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej, w tym instytucjami Unii Europejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacji.

Centrum Transferu Technologii powinno włączyć się do Krajowego Systemu Usług i starać się o akredytację do Krajowej Sieci Innowacji (PARP). CTT powinno pełnić też funkcję Branżowego Punktu Kontaktowego i być członkiem SOOIPP.
Personel CTT musi być przygotowany do udzielania porad związanych z rozpoczynaniem i rozwijaniem działalności produkcyjnej i usługowej, oceną ryzyka związanego ze stosowaniem nowych technologii. Centrum Transferu Technologii na stałe współpracuje z Ośrodkiem Patentowym (IPR/Patent Office).

Internetowy Portal BioTechMed jest administrowany przez Centrum Transferu Technologii. Znajdą się tam wszystkie informacje na temat bieżącej działalności Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed, oferta technologiczna i usługowa CZT BioTechMed.

Inkubator Technologiczny-Akcelerator Przedsiębiorczości jest ośrodkiem wspierającym rozwój technologii w fazie komercjalizacji. Inkubator przedsiębiorstw innowacyjnych, wspomagający rozwój małych nowo tworzonych firm typy start-up lub spin-of (inkubator uczelniany). Wsparcie finansowe dla Inkubatora Technologicznego może pochodzić z SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.3.3 i 1.3.4

Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed współpracuje z Bełchatowsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. Koordynator Centrum - Politechnika Łódzka jest jednym z udziałowców BKPPT.
Trwają też rozmowy z Zarządem Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego na temat wsparcia udziałowego Spółki przez Strony Konsorcjum. Bliskość Parków Technologicznych jest niezbędna do właściwego działania Centrów Zaawansowanych. Podstawowym elementem działalności Parku Technologicznego jest zapewnienie warunków umożliwiających ścisłą współpracę między lokalnymi ośrodkami naukowymi, badawczo-wdrożeniowymi, a zorientowanymi innowacyjnie przedsiębiorstwami. Parki technologiczne oferują firmom w nich zlokalizowanym kompleksową sieć usług administracyjnych i okołobiznesowych, a także socjalnych (baza hotelowa, rekreacyjna, restauracyjna, itp.) Firmy działające w parku mogą z nich korzystać na zasadzie wynajmu powierzchni lub zakupu gruntów pod budowę własnych obiektów. Rozważa się tworzenie BioParku, na wzór Fińskiego BioTurku.

Centrum Zaawansowanych Technologii może liczyć na wsparcie Fundacji Inkubator w Łodzi, Regionalnej Izby Gospodarczej, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódzkiego Klubu Biznesu.

Struktura organizacyjna będzie rozwijana i modyfikowana w zależności od potrzeb i rozwoju Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed.

IPR/Patent Office jest administrowany przez Centrum Transferu Technologii. Znajdą się tam wszystkie informacje na temat bieżącej działalności Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed, oferta technologiczna i usługowa CZT BioTechMed.

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021